Òf een vorm van verbondsleer òf de bedelingenleer. [...vervolg]

Het dispensationalisme zou:

  1. De enige zijn die de bijbel letterlijk interpreteert. Dit punt is niet waar! Want ook het dispensationalisme gelooft NIET in de Letterlijke uitleg van verscheidene passages.
    Een voorbeeld waar dispensationalisme in de knoop komt met zichzelf, is het voorbeeld van de zondeoffers uit Ezechiël 40-46.
 
Dick Iverson en Kevin J. Conner

Volgens de dispensationalisten worden deze offers gebracht in een toekomstige tempel als herinnering aan het offer van Christus. Maar dit is niet wat de bijbel letterlijk zegt: "Voorts een stuk kleinvee van elke kudde van tweehonderd uit de waterrijke weiden van Israël, tot spijsoffer, brandoffer en vredeoffers, om over hen VERZOENING TE DOEN, LUIDT HET WOORD VAN ADONAI JAHUWEH." (Ezechiël 45:15, zie ook vers 17, uit de NBG-1951 vertaling, met aanpassing uit de grondtekst)

Als wij dit letterlijk nemen moet er een nieuwe tempel gebouwd worden, waarin echte offers gebracht worden om echte verzoening te doen. Dit gaat letterlijk tegen het nieuwe Testament in. Hebreeën 10:10-18 verbied offers. Er staat "Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde." (v. 18 uit de Statenvertaling) Dus is het niet veel logischer om heel Ezechiël 40-46, symbolisch uit te leggen, in de Kerk.

In plaats van de vervulling te zien in èn door de kerk, geloven dispensationalisten, die zo graag zo letterlijk mogelijk willen zijn, in een toekomstige tempel, die leidt tot toekomstige daadwerkelijke offers! Door deze dingen te voorspellen, voorspellen zij dingen (deze toekomstige daadwerkelijke offers) waar God een afschuw van heeft! Zij voorspellen het alsof Hij het verlangt, en het moet volgens hen uitkomen, omdat zij deze Bijbelteksten zo letterlijk mogelijk willen uitleggen. Maar bij een geheel letterlijke uitleg, komen zij met Jezus Christus, en zijn redding (Christologie en Soteriologie) èn het Nieuwe Testament in de knoop. Want als mensen opnieuw zouden gaan offeren, terwijl Hebreeën zegt dat het offer van Jezus "eens en voor altijd" was, is dit ongehoorzaamheid aan het Nieuwtestamentisch Woord van God. En door de offers dan maar af te doen als "herinnering offers,":

  1. zijn zij, niet letterlijk meer.
  2. geven ze, de voorkeur aan een letterlijke interpretatie van een gedeelte van het Oude Testament, waar andere Christenen kiezen voor een profetische of figuurlijke interpretatie.
  3. moeten ze noodgedwongen een Nieuwtestamentisch tekst (Hebreeën 10:10-18), waar de context duidelijk maakt dat die letterlijk geïnterpreteerd MOET worden, wegmoffelen
  4. Doen zij de Christologie (leer aangaande Christus) geweld aan.
  5. Doen zij de Soteriologie (leer rond de redding, (of behoud, d.i. een kenmerkend woord voor de oude NBG-1951 vertaling) geweld aan.
  6. Doen zij de Ekklesiologie (leer rond de kerk, uitverkorenen) geweld aan, zij ontkennen of in ieder geval doen ze de tekstgedeelten (Johannes 2:19-21; Mattheüs 26:61-64; 27:40, 51; Markus 14:58-64; 15:29-31; 15:38; Lucas 23:45-47; Handelingen 7:45-60; 17:24; 1 Korinthiërs 3:16-17; 6:19; 2 Korinthiërs 6:16; Efeze 2:19-22) over de kerk als tempel geweld aan. God is namelijk verschoven van een letterlijk gebouw naar een figuurlijke tempel, of huis van God.

Daarnaast tonen Dispensationalisten geen begrip waarom GOD de tempel (de derde of die van Herodus) heeft laten vernietigen door de Romeinen. Zij begrijpen dan ook niet waarom het Nieuwe Testament spreekt over mensen als de tempel van God. God beschermde zijn huis, maar was verschroven van een letterlijk gebouw naar een figuurlijk huis. Dus God heeft bewust de tempel laten vernietigen, en is bewust met zijn Almacht de niet-bekeerde, natuurlijke joden, UIT de EERSTE EEUW, niet te hulp gekomen in 70 na Chr.

Dus God had bewust gekozen het vernietigende oordeel over het jodendom met zijn tempeldienst, want zij (de niet gelovige joden uit de 1e eeuw) vervolgden, die God gezonden had Mattheüs 23:34-36. (Let hierbij op dat de vertaling van "dit geslacht" bij sommige vertalingen foutief is, dit moet zijn "deze generatie" zie ook de New King James Version en de Nieuwe Bijbel Vertaling van een heel scala aan teksten die via deze link gevonden kunnen worden.)

Als zij het bewuste van God in deze zaken zouden kunnen zien, dan zouden ze zich afvragen waarom zou God een verbond van offers doen herleven terwijl het Nieuwe Verbond het Oude overtreft, is het dan niet "nabij de verdwijning"? (Hebreeën 8:13).

En als het dispensationalisme gelijk zou hebben, zou dit voor haar vestiging niet het moment zijn voor de schrijver van de Hebreeënbrief om te verduidelijken dat er nog een andere dispensatie komt? Waarbij in die dispensatie dat wat nu "nabij de verdwijning" is opnieuw zal herleven tot "Gods glorie" zoals de dispensationalist gelooft! Waarom laat de schrijver dit achterwege?! Is dat omdat het Oude Verbond dat "nabij de verdwijning" was, ook werkelijk verdween? En is de afwezigheid van een profetie van de terugkomst niet het BEWIJS, dat God GEEN intentie had, het terug te laten komen!

"Sinds wanneer is afwezigheid van een stelling "een bewijs"?," denkt u misschien? Sinds de bijbel rept over het feit dat AFWEZIGHEID van leerstellingen, NIET GELEERD door ERKENDE APOSTELEN uit de EERSTE EEUW betekent, dat zij niet serieus met grote nadruk onderwezen mogen worden!

Jezus staat bekent als de steen des aanstoots:
"En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen." (Mattheüs 21:44, uit de Herziene Statenvertaling)
"Wat betekent dan dit wat geschreven staat: De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden? Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal vermorzelen." (Lukas 20:17b-18, uit de Herziene Statenvertaling, zie ook Jesaja 8:14-15; 1 Petrus 2:6-8; Mattheüs 15:12; Romeinen 9:32-33).

Het volgende klinkt hard, maar ik kan het niet helpen het is het woord van God. Het stelt dat afwezigheid van leerstellingen in het Nieuwe Testament, NIET GELEERD door ERKENDE APOSTELEN uit de EERSTE EEUW betekent, dat wij hieruit concluderen... dat zij werkelijk NIET onderwezen mogen worden!

Galaten 1:8-9: (8) "Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. (9) Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt."

Òf een vorm van verbondsleer òf de bedelingenleer. [...vervolg]

Het dispensationalisme zou [hierboven beschreven 2 v/d 3 punten... Nu uitstap 1:]

Het belang van Nieuwtestamentische ondersteuning

In Galaten 1:8-9 is het, dat de apostel onderwijst, dat het Oude Testament voor aanvaarde doctrine, Nieuwtestamentische correctie of bevestiging nodig heeft. Er is een probleem in de wereld, dit probleem heet Oudtestamentische-voor-eigen-interpretatie-mogelijke kennis, zonder Nieuwtestamentische correctie!

Andere teksten zeggen het zo:
"Deze dingen zijn een SCHADUW van de toekomstige dingen, maar de belichaming ervan is CHRISTUS...
Deze [priesters] doen dienst in een afbeelding en SCHADUW van de hemelse [dingen]...
Nu echter heeft Hij een zoveel VERHEVENER dienst verkregen, als Hij de Middelaar is van een BETER verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust.
Want de wet bevat slechts een schaduw van de toekomstige [heils]goederen [en] niet het wezen van de dingen zelf. Daarom kan [de wet] NOOIT met dezelfde offers, die men jaar in jaar uit ononderbroken brengt, hen die toetreden tot volmaaktheid brengen."

(Kolossenzen 2:17, uit de Herziene Statenvertaling; Hebreeën 8:5a, uit de HSV, vers 6, uit de NBG-1951 vertaling; 10:1, uit de HSV.)

Helaas zijn de berichten van de jaren '90 dat de meest erkende Nieuwtestamentici NIET in Jezus gelovende joden zijn! En gaan christenen prat op het zijn van Oudtestamentici en leren ze liever Hebreeuws dan Grieks en zijn velen te arrogant om zich te laten corrigeren door Nieuwtestamentici.

Is dit niet exact wat Paulus ons in niet mis te verstane woorden zei. In de context sprak hij over de valse apostelen uit Judea. Zij die OUDTESTAMENTISCHE SCHRIFTGEDEELTEN gebruikten en LETTERLIJK uitlegden en zeiden dat de NIEUW-TESTAMENTISCHE GALATEN zich opnieuw LETTERLIJK aan OUDTESTAMENTISCHE schriftgedeelten moesten houden. Volgens deze valse apostelen waren zij bij ongehoorzaamheid aan deze OUDTESTAMENTISCHE SCHRIFTGEDEELTEN NIET geredt! En exact dit punt dat zij anders NIET geredt waren, was HETGEEN PAULUS NOOIT GELEERD HAD! Dit is hetgeen waarop Paulus zegt, zij die u terugbrengen tot de wet, waardoor wij NIET behouden kunnen worden (Galaten 2:1-6, 11-21) "Zo'n Engel, of boodschapper, die iets nieuws brengt buiten wat wij u gezegd hebben, zij vervloekt!" (Vrije vertelling van Galaten 1:8-9).

Het gaat misschien niet om het opnieuw gehoorzamen van de wet in dit voorval. Maar wel zien we dat het weer Oudtestamentische schriftgedeelten zijn waarop Christenen worden geconfronteerd niet het zaad van Abraham te zijn. Nee, volgens dispensationalisten zouden aardse zegeningen alleen voor natuurlijke joden bedoeld zijn. Dergelijke denken vinden we NIET in het Nieuwe Testament. Dispensationalisme vindt men terug in het Oude testament, en zij halen Nieuwtestamentische teksten uit het verband om hun gelijk te halen.
 
Kingdom Movement Nederland 2008 - 2012 Kingdommovement